Informačná klauzula:

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nazývanej ďalej GDPR) informujeme, že:

 1. Administrátorom Vašich osobných údajov je spoločnosť Thermo-control SK s r.o. so sídlom Podunajská 31, Bratislava (exkluzívneho distribútora výrobkov značky SALUS)

IČO: 45700907
DIČ: 2023109979
IČ DPH: SK2023109979

 1. Vaše osobné údaje budú spracovávané na nasledujúce účely:
  • na základe čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR na účely realizácie zmluvy o účasti v školení,
  • na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR na účely vyplývajúce z právne odôvodnených záujmov realizovaných administrátorom, to znamená:
  – optimalizácia finančnej činnosti vykonávanej administrátorom,
  – priamy marketing, v tomto prípade udelenia Vášho súhlasu na získavanie obchodných informácií, s cieľom zasielania takých informácií,
  • na základe čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR za účelom získavania informácií o udalostiach organizovaných administrátorom a taktiež zverejňovania fotografií z priebehu školenia na internetových stránkach administrátora a na profile administrátora na facebooku – za predpokladu udelenia Vášho súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov na tieto účely,
 2. Odberateľmi Vašich osobných údajov je administrátor a ním na spracovanie osobných údajov splnomocnení zástupcovia administrátora, subjekty zúčastnené na príprave alebo realizácii školenia, účtovná kancelária administrátora v prípade školení za úhradu, poštoví operátori a kuriéri, poskytovatelia hostingu e-mailovej pošty administrátora a právne kancelárie v rozsahu nevyhnutnom pre prípadné zistenie, vymáhanie alebo bránenie nárokov, a v prípade udelenia súhlasu na zverejnenie podoby taktiež poskytovatelia hostingu internetových strán, administrátori údajov umiestnených na účtoch administrátora v rámci spoločenských portálov a osoby navštevujúce internetové stránky a účty na spoločenských portáloch administrátora, subjekty poskytujúce pre administrátora služby v rozsahu finančnej činnosti administrátora.
 3. Vaše osobné údaje budú uschovávané administrátorom:
 • v rozsahu údajov spracovávaných na účely realizácie zmluvy o školení – po dobu 3 rokov od konania školenia,
 • v rozsahu spracovania Vašich osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR pre účely priameho marketingu, do okamihu vznesenia Vami námietky k spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely takého marketingu,
 • v rozsahu spracovania Vašich osobných údajov na základe súhlasu, to znamená čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR – do okamihu Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na stanovené účely.
 1. Prislúcha Vám právo požadovať od administrátora prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, na ich opravu, odstránenie (v súlade s čl. 17 GDPR), obmedzenie spracovania (v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR) a na premiestňovanie osobných údajov (v súlade s čl. 20 ods. 1 GDPR).
 2. V rozsahu, v akom sa Vaše osobné údaje spracovávajú na potreby priameho marketingu, Vám prislúcha právo na vznesenie námietky k spracovaniu Vašich osobných údajov na potreby takého marketingu.
 3. V rozsahu, v akom sa Vaše osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu, Vám prislúcha právo na odvolanie každého súhlasu, vrátane súhlasu na dostávanie obchodných informácií, v ľubovoľnom okamihu bez vplyvu na súlad s právom na spracovanie, ktoré bolo realizované na základe súhlasu pred jeho späťvzatím.
 4. Patrí Vám právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu.
 5. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie uvedenia osobných údajov na účely realizácie zmluvy o účasti na školení môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia (umožnenia účasti na školení). V ostatnom rozsahu poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné.

 

 

 

© 2019 - Thermo-control SK s.r.o.