PORIADOK ŠKOLENÍ

Poriadok stanovuje zásady organizácie a účasti na technických školeniach organizovaných spoločnosťou Thermo-control SK s r.o. so sídlom Podunajská 31, Bratislava (exkluzívneho distribútora výrobkov značky SALUS)

IČO: 45700907
DIČ: 2023109979
IČ DPH: SK2023109979

Adresy a telefónne čísla organizátora:

www.thermo-control.sk

Kontakt týkajúci sa školení
Pracovný čas: pondelok – piatok, 8 – 16
Telefonické spojenie: ++421 245 527 104
Zápisy na školenie: salus-skolenia.sk

§1 Všeobecné ustanovenia
1. Školenia sú určené fyzickým osobám a podnikateľom, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti inštalácie systémov ovládania vykurovania.
2. Školenia sa konajú na území Slovenska na adrese a v termíne uvedenom v prihlasovacom formulári.
3. Po ukončení školenia obdrží každý účastník certifikát o absolvovaní školenia.
4. Školenia realizované organizátorom sú bezplatné, ibaže v informácii o danom školení je výslovne uvedená cena za školenie.
5. Školenia sú realizované zamestnancami technického oddelenia spoločnosti Thermo-control SK s.r.o. alebo odborníkmi z externých firiem. Pri každom školení sa nachádza príslušná informácia.

§2 Podmienky týkajúce sa účasti
1. Pre účasť v školení musí každý účastník odoslať vyplnený prihlasovací formulár nachádzajúci sa na stránke salus-skolenia.sk.
2. Každé školenie má obmedzený počet miest. V prípade obsadenia všetkých voľných miest bude účastník zaradený na náhradnú listinu. V prípade uvoľnenia sa miesta na školení bude účastník z náhradnej listiny informovaný o možnosti absolvovania školenia. O účasti na školení rozhoduje poradie prihlášok.
4. Účastník obdrží e-mailom potvrdenie o rezervovaní miesta.
5. V prípade rezignácie z účasti na školení, účastník túto skutočnosť musí oznámiť najneskôr 4 dni pred plánovaným dátumom školenia zaslaním e-mailovej správy na adresu: info@thermo-control.sk
6. Účastník bude priebežne informovaný elektronickou formou o všetkých udalostiach, ktoré sú dôležité pre organizáciu školenia.
7. Organizátor si vyhradzuje právo na verifikáciu prihlasovaných účastníkov s prihliadnutím na vykonávanú podnikateľskú činnosť v rozsahu tematiky kurzu a taktiež na odmietnutie udelenia súhlasu s účasťou bez uvedenia príčiny. V prípade nesúhlasu organizátora s účasťou daného podnikateľa na školení, mu bude príslušné oznámenie zaslané elektronickou formou.

§3 Duševné vlastníctvo
1. Účastník nemá právo nahrávať alebo iným spôsobom zaznamenávať priebeh školenia, iba ak organizátor udelí na to písomný súhlas.
2. Účastník nemá právo kopírovať, rozmnožovať, šíriť alebo iným spôsobom využívať školiace materiály, iba ak je jeho činnosť v medziach stanovených zákonom.

§4 Osobné údaje
Odoslaním prihlasovacieho formulára účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné za účelom realizácie školenia. Účastník môže taktiež počas školenia udeliť súhlas so spracovaním údajov pre marketingové a obchodné účely, najmä na poskytovanie informácií o iných školeniach organizovaných spoločnosťou Thermo-control SK s.r.o.. Udelenie dobrovoľného súhlasu je potvrdené príslušnými klauzulami uvedenými vo formulári týkajúceho sa súhlasu, podľa požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov. Administrátorom osobných údajov je spoločnosť Thermo-control SK s.r.o..

§5 Dodatočné ustanovenia
1. Organizátor má právo odstúpiť z realizácie školenia v lehote do dňa predchádzajúcemu školeniu, v prípade, že počet účastníkov je menší ako 50% plánovaného počtu miest ako aj v prípade iných náhodných udalostí. Zaradiť k nim je možné: ochorenie školiteľa, zavedenie závažných obmedzení v cestnej premávke v oblasti plánovaného školenia, závažná technická porucha v objekte školenia, iné účinky pôsobenia vyššej moci. Organizátor telefonicky alebo elektronickou formou informuje účastníkov o zrušení školenia, najneskôr v deň predchádzajúci školeniu.
2. Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny termínu a/alebo miesta školenia najneskôr do 5 dní pred školením. V takom prípade budú účastníci bezodkladne informovaní (telefonicky alebo elektronickou formou). Účastník má možnosť rozhodnúť sa, či sa zúčastní školenia v zmenenom termíne / mieste, či rezignuje zo školenia. Bez následkov uvedených v § 2 ods. 5 – nemožnosti prihlásiť sa na ďalšie školenia organizované spoločnosťou Thermo-control SK s.r.o..
3. Organizátor si vyhradzuje, že školenia sa môže zúčastniť iný počet účastníkov, ako je uvedené v opise školenia.
4. Okolnosti uvedené vyššie v ods. 1-3, nemôžu byť podkladom pre nároky voči organizátorovi. Účastníkovi neprislúcha najmä nárok na vrátenie nákladov, ktoré mu vznikli (napr. za rezerváciu ubytovania, cestovných nákladov, a pod.).
5. Údaje na certifikáte, ktorý účastník obdrží po školení sú preberané z registračného formulára.

§6 Záverečné ustanovenia
1. Tento poriadok školení nadobúda platnosť dňa 10. 08. 2018.
2. Zmeny poriadku školení alebo zavedenie nového poriadku neporušujú práva účastníkov vyplývajúcich z platných zákonných ustanovení.
3. Príslušným vo veci riešenia prípadných sporov je súd miestne príslušný sídlu organizátora.
4. Tento poriadok školení je dostupný na stránke: salus-skolenia.sk

© 2019 - Thermo-control SK s.r.o.